Tu privacidade

É importante para nos

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade establece as bases sobre as que EDITORIAL A CAPITAL S.L. (en diante ‘A CAPITAL’), con CIF B15162068 e domicilio social en Glorieta de América S/n – 15004 A Coruña, como Responsable de Tratamento trata os seus datos persoais.

A CAPITAL é unha sociedade pertencente O Ideal e as empresas do Grupo a que pertence.

Infórmase os usuarios do Portal O Ideal e as empresas do Grupo a que pertence respectan a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, a privacidade dos usuarios e o secreto e seguridade dos datos persoais, adoptando para iso as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración e acceso non autorizado.

Cando se dispoña a utilizar o noso Portal e facilítenos ou sexa necesario que accedamos a calquera tipo de información que polas súas características permítanos identificarlle, como o seu nome e apelidos, e-mail etc. (en diante, ‘Datos Persoais’), xa sexa para navegar pola mesma ou para facer uso dos seus servizos ou funcionalidades, estaría baixo a aplicación desta Política de Privacidade e a Política de Cookies vixentes en cada momento, debendo revisalas para comprobar que está conforme con elas.

Delegado de Protección de Datos

O Ideal e as empresas do Grupo a que pertence designou un Delegado de Protección de Datos, co fin de protexer o dereito fundamental á privacidade e a protección de datos persoais. Os seus datos de contacto son os seguintes:

Finalidades do tratamento de datos persoais

A CAPITAL e/o as sociedades pertencentes ou vinculadas ao Ideal e as empresas do Grupo a que pertence, como responsables de tratamento, tratarán os teus Datos Persoais coas seguintes finalidades:

  • Atender as túas consultas e solicitudes.
  • Xestionar os datos dos usuarios que queren exercer os seus dereitos a través do formulario web que está á súa disposición.

A base lexítima do tratamento para as finalidades anteriores é o consentimento que nos prestas.

Os seus datos poden ser tratados por sociedades O Ideal e as empresas do Grupo a que pertence, unicamente coas finalidades descritas anteriormente.

Período de conservación dos datos

Os datos persoais proporcionados serán conservados   mentres sexan necesarios para dar resposta ás túas peticións ou solicitudes, mentres se manteña a relación contractual ou  mentres non solicites a súa supresión.

Cando exista unha obrigación legal, os teus datos serán conservados o tempo necesario para dar cumprimento a estas obrigacións.

Unha vez cumprido o período de retención os datos persoais serán borrados ou pseudoanonimizados.

Comunicación de datos a terceiros

Os datos persoais serán procesados pola CAPITAL e non serán cedidos a ningunha entidade terceira sen o teu consentimento  expreso, salvo que esteamos legalmente obrigados a iso.


Os datos persoais non serán transferidos ou accesibles por ningún terceiro á parte de (i) posibles subcontratistas da  CAPITAL (operador de telecomunicacións, provedores de servizos de aloxamento e mantemento de sistemas de información, provedores de xestión de pagos e fraude etc.)/ etc.), por razóns puramente técnicas e loxísticas, e (ii) en caso dunha reorganización do Ideal e as empresas do Grupo a que pertence incluíndo a transferencia total ou parcial de activos, fusión, adquisición, fusión e, en xeral, calquera operación de reorganización.


Os seus datos persoais poden ser revelados ás outras compañías do Ideal e as empresas do Grupo a que pertence para fins de xestión e  optimización das túas solicitudes.

Dereitos do interesado

De acordo con as leis e regulacións de protección de datos aplicables, en calquera momento pode exercer os seguintes dereitos:

  • Dereito de acceso: Terás dereito a obter do  responsable de tratamento confirmación sobre se os teus  datos están a ser tratados ou non, están a ser  transferidos a un terceiro país ou unha organización  internacional e, en tal caso, a solicitar unha copia dos  mesmos.
  • Dereito de rectificación: Terás dereito a solicitar  a rectificación dos datos que sexan inexactos.
  • Dereito de cancelación ou esquecemento: Terás dereito á  supresión dos teus datos persoais cando os datos  xa non sexan necesarios para os fins recolleitos, estean  obsoletos, retírese a conformidade do tratamento ou  fosen usados de forma ilícita.
  • Dereito de oposición: Poderás opoñerche ao tratamento  dos teus datos persoais salvo que o tratamento sexa  necesario por motivos de interese público.
  • Dereito á limitación do tratamento: Poderás  solicitar a limitación do tratamento dos teus datos. Dereito de portabilidad: Tes dereito a solicitar a  transmisión dos teus datos a outra entidade ou a ti mesmo,  serán facilitados nun formato estruturado de uso  común e lectura mecánica.
  • Dereito de oposición á toma de decisións automatizadas: Terás dereito a non ser suxeito de decisións  baseadas en procesamento automatizado,  incluída a elaboración de perfís.

Poderás exercitar os dereitos mencionados anteriormente a través das seguintes canles:

  • A través do seguinte formulario.
  • Enviado unha carta por Correo postal a: Comar Inversiones y Dirección de Empresas S.L.: Avenida Enrique Salgado 11,15008 A Coruña


Ademais, informámosche que daremos unha resposta á túa solicitude sen delación indebida e como moi tarde no prazo de mes.


En caso necesario, devandito prazo poderíase prologar outros dous meses, @teniendo en cuenta a complexidade e o número de solicitudes. Se non fose posible atender a túa solicitude ou fose necesario unha prórroga, explicarémosche os motivos da dilación no prazo dun mes desde a recepción da túa solicitude.


Adicionalmente podes dirixirche á Axencia Española de Protección de Datos, Rúa Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, en relación  a calquera cuestión relacionada co tratamento dos  seus datos por parte de LA CAPITAL.