Promovemos o respecto

E a integridade no noso traballo

Protección ao informante

En liña co establecido no Código Ético e a normativa interna de aplicación, Grupo COMAR (en diante, tamén o “Grupo” ou “COMAR”) persegue o desenvolvemento da súa actividade profesional de maneira íntegra, promovendo un comportamento ético, o respecto á dignidade humana e o cumprimento da normativa vixente.

A estes fins, COMAR deseñou un Sistema Interno de Información e Protección do Informante (en diante, tamén o “Sistema” ou “Sistema Interno de Información”) integrado pola Canle de Denuncias (en diante, tamén a “Canle”) co que contaba o Grupo desde o ano 2017, e que se instrumentaliza como mecanismo formal de consulta ou denuncia de irregularidades a través dunha plataforma tecnolóxica.

 

A Política é, así mesmo, aplicable a todas as persoas que prestan servizos profesionais para o Grupo, as cales deben actuar con integridade e sempre en cumprimento da legalidade e normativa interna de aplicación, debendo cooperar para evitar actuacións irregulares. Neste sentido, é un deber de conselleiros, directivos, empregados, bolseiros ou calquera outra persoa que manteña unha relación de dependencia xerárquica con COMAR, con independencia da súa posición funcional, xerárquica, modalidade laboral ou territorio no que operan (en diante, tamén o “Persoal”), comunicar calquera irregularidade interna ou acto contrario á legalidade pasado, presente ou futuro a través da Canle.

 

Adicionalmente, promóvese que calquera persoa (física ou xurídica) que tivese, teña ou poida ter unha relación profesional (por exemplo, provedores, colaboradores, contratistas, axentes etc.)/ etc.) con COMAR (en diante, tamén os “Terceiros”) usen igualmente a Canle nos casos regulados nesta Política e no Procedemento de desenvolvemento, como mecanismo formal de comunicación de irregularidades e con independencia doutras vías de comunicación ordinaria #poñer# ao dispor de Terceiros.

 

Por tanto, o Persoal debe e os Terceiros poden comunicar o coñecemento ou sospeita motivada de condutas irregulares ou que poidan supoñer un incumprimento da lexislación vixente, así como do Código Ético e o resto de normativa interna de COMAR, en especial calquera comportamentos que puidesen ser constitutivos dunha infracción grave ou moi grave administrativa ou penal, incluíndo as relativas á Facenda Pública e a Seguridade Social, así como no ámbito laboral infraccións relativas á seguridade e saúde no traballo, todo iso sen prexuízo da protección establecida na normativa específica que resulte aplicable.

 

O Sistema Interno de Información é o leito preferente para informar sobre estes comportamento a través da dirección https://grupocomar.integrityline.com