Beni Yanez

Diario de Arousa

Licenciado en Xornalismo pola USC. Entrou como redactor ao Diario de Arousa en 2009 e é o seu redactor xefe desde 2015. Premio Risco de Creación Literaria, tamén publicou divulgación científica.